Využití Google Analytics

Společnost LAMPYRIS Project, s.r.o., se sídlem Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8, IČ 

27529312,

použı́vá na svých webových stránkách službu Google Analytics, poskytovanou společnostı́ Google, Inc. (dále jen "Google").

Služba Google Analytics použı́vá souborů cookies (odkaz na prohlášenı́ o použı́vánı́ cookies). Informace o užı́vánı́ stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společnostı́ Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užı́vat těchto informacı́ pro účely vyhodnocovánı́ užı́vánı́ stránky a vytvářenı́ zpráv o jejı́ aktivitě, určených pro jejı́ provozovatele, a pro poskytovánı́ dalšı́ch služeb týkajı́cı́ch se činnostı́ na stránce a užı́vánı́ internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetı́m osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetı́ osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšı́řena o souvisejı́cı́ reklamnı́ funkce poskytované společnostı́ Google, a to:

  • přehledy zobrazenı́ v reklamnı́ sı́ti Google,
  • remarketing (zobrazovánı́ reklam v obsahové sı́ti na základě zhlédnutých produktů),
  • rozšı́řené demografické přehledy (reportovánı́ anonymnı́ch demografických dat).

Vı́ce informacı́ o zpracovánı́ a využitı́ dat najdete ve smluvnı́ch podmı́nkách společnosti Google.

 

Jak zakázat sledování Google Analytics

Chcete-li zablokovat odesı́lánı́ anonymnı́ch statistik pomocı́ nástroje Google Analytics, můžete k tomu využı́t plugin poskytovaný společnostı́ Google. Tento plugin je třeba stáhnout a nainstalovat do Vašeho prohlı́žeče.

V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat na telefonních číslech

+420 222 316 735, 731 443 000 nebo emailem 

redakce@lampyris-publishing.cz

©2023 LAMPYRIS Project s.r.o., divize Publishing  |  webdesign hemispheres.cz